بررسی تاثیر نانوسیال بر انتقال حرارت و افت فشار در یک مبدل حرارتی دو لوله­ ای همراه با انحناهای محدب و مقعر در سطح آن

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه ازاد بوشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما