بررسی عددی کنترل نیروهای لیفت و دراگ در جریان اطراف استوانه ها با استفاده از سیلندرهای کنترلی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه ازاد بوشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما