شبیه سازی عددی و مطالعه کارایی فلومترهای اوریفیسی نوین

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما