بررسی عددی جریان سیال غیرنیوتنی اطراف یک سیلندر مدور همراه با میله ­های کنترلی چندگانه

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما