شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان نانوسیال مغشوش در کانال موج دار

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما