شبیه سازی عددی میکرومیکسر تی-شکل مجهز به المان های سیلندری چرخان

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما