تاثیرات ارتعاشات ناشی از گردابه بر روی نیروهای آیرودینامیکی یک ایرفویل در جریان های تراکم پذیر

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما