اثر ارتعاشات القا شده ناشی از گردابه یک استوانه دایره ای بر فرآیند اختلاط در میکرومیکسرهای تی-شکل

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما