تحلیل ترمودینامیکی یک سیکل ترکیبی بر مبنای انرژی خورشیدی با هدف تولید توان و شیرین سازی آب

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما