طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین با معیارهای چندگانه با استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی

نویسندگانعلی حسین میرزایی -بابک جوادی - عیسی نخعی کمال آبادی
همایشدومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله