آنالیز گسل برای بررسی میل لغزش مطالعه موردی: زمین لرزه ۱۳۹۲ سراوان

نویسندگانامین امیرخانی شهرکی-مرضیه جعفری
همایشدومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵
محل برگزاری همایشبابل
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله