تعامل فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره)

Authorsعلی ملکی
Conference Titleهمایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی
Holding Date of Conference۱۵-۲-۹۸
Event Placeقم
Presented byتفرش
Page number۱۸
PresentationIN SERIES
Conference LevelInternational Conferences

Abstract

در بین اندیشمندان سیاسی دیدگاههای متفاوتی درباره رابطه فرهنگ وسیاست وجود دارد. امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، تعامل آندو را در اندیشه های خود، به شکل خاص و منحصر بفرد، بیان کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به سوالات ذیل است: 1- الگوهای مختلف تعامل فرهنگ و سیاست جگونه رابطه آندو را بیان کرده اند؟ 2- امام خمینی(ره) تعامل فرهنگ و سیاست را در اندیشه سیاسی خود چگونه تصویر کرده اند؟ در آثار امام به صورت مستقیم مباحث کمتری درباره تعامل فرهنگ و سیاست وجود دارد اما با توجه به منظومه فکری امام و مجموعه دیدگاهها و رفتار سیاسی ایشان می توان به این نتیجه رسید که؛ در بدو امر فرهنگ جنبه تعیین کنندگی و زیربنایی نسبت به مقوله های دیگر مانند اقتصاد، سیاست و نظایرآن دارد، ولی در نگاهی عمیق تر فرهنگ و سیاست دارای تاثیر متقابل یا اندر کنش هستند.تشریح دیدگاههای وی می تواند برای آینده انقلاب اسلامی و جنبشهای اسلامی راهگشا باشد.

tags: فرهنگ، سیاست، اندیشه سیاسی، امام خمینی(ره)