کنش ارتباطی روشی برای گفتگو در مسایل سیاسی ایران

Authorsعلی ملکی، علیرضا ناییج
Conference Titleهمایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی
Holding Date of Conference۱۵-۲-۹۸
Event Placeقم
Presented byجامعه المصطفی العالمیه
Page number۲۹
PresentationPOSTER
Conference LevelInternational Conferences

Abstract

وجود اندیشه های مختلف در ایران می طلبد که راهی برای تعامل آنها ضرورت یابد و این در حالی است که الگوی بومی برای گفتگو ارائه نشده است. وجود دیدگاههای مختلف سیاسی با پشتیبانی احزاب، گروهها و افراد مختلف در عرصه حیات سیاسی- اجتماعی ایران اقتضا می کند که فضایی برای رسیدن به وضعیت کلامی ایده آل و دموکراسی گفتگویی در حوزه عمومی جهت نیل به رفتار سیاسی با اقناع عمومی فراهم شود. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، از طریق نظریه انتقادی مبتنی بر کنش ارتباطی و مفاهیم مرتبط و با باز سازی و بومی سازی آن مسیری برای گفتگوی آزاد بین گرایشها، گروهها و افراد مختلف پیشنهاد می¬شود تا به دور از سلطه قدرت و ثروت، زمینه تعامل عمومی را در امور مبهم و خاکستری فراهم کند. این نوشتار مشکلات تئوریک و عملی گروهها و افراد مختلف را در رسیدن به تعامل به صورت کنش ارتباطی آزاد حل می¬کند.

Paper Abstract