نقد و ارزیابی دیدگاه سلفیگری درباره توسعه سیاسی

Authorsعلی ملکی
Conference Titleبررسی جریانهای سلفی تکفیری
Holding Date of Conference۱۵-۸-۹۷
Event Placeبروجرد
Presented byبروجرد
Page number۱۹
PresentationPOSTER
Conference LevelNational Conferences

Abstract

tags: سلفیگری، توسعه سیاسی