همایون مشگین کلک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶مهندسی برق گرایش قدرتصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۶۹مهندسی برق گرایش قدرتصنعتی امیر کبیر تهران
دکتری۱۳۷۹مهندسی برق گرایش قدرتصنعتی امیرکبیر