محمد حسین پل

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مهندسی مکانیک- طراحی جامداتدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیدانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۹۱مهندسی مکانیک- طراحی کاربردیدانشگاه تربیت مدرس

برنامه کاری هفتگی

شنبه الی دوشنبه ساعت ۸ الی ۱۸