مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مدل تحلیلی نفوذ پرتابه های استوانهای سرتخت در اهداف نازک کامپوزیتی بافته شده دوبعدیرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پلاولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی5 تا 6 آبان 1395
۲بررسی عددی پارامترهای موثر در رفتار لوله های کامپوزیتی تحت بارگذاری ضربه ای محوریامید نجف زاده اصل ، محمد حسین پل، نبی اله رضایی گلشنبیست وششمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران4 الی 6 اردیبهشت 1397
۳بررسی رفتار لوله های کامپوزیتی شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری ضربه ای محورینبی اله رضایی گلشن، محمد حسین پل، امید نجف زاده اصلبیست وششمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، تهران- ایران4 الی 6 اردیبهشت 1397
۴مدل تحلیلی نفوذ پرتابه های استوانهای سرتخت در اهداف نازک نانوکامپوزیتی بافته شده دوبعدیرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پلشانزدهم کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران3 تا 5 اسفند 1395
۵تأثیر پارامترهای پرتابه بر ناحیه تورق چند لایه کامپوزیتی شیشه اپوکسی تحت ضربه سرعت بالاعرفان مهربانی یگانه، غلامحسین لیاقت، محمدحسین پلبیست و سومین همایش بین‌المللی مهندسان مکانیک22-24 اردیبهشت1394
۶مطالعه تاثیر افزودن نانوذرات رسی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های اپوکسی/کلی پخت شده با هاردنر F205رضا زمانی، غلامحسین رحیمی، محمد حسین پل، محمد هدایتیانسومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین16 آبان 1392
۷بررسی تحلیلی آسیب لایه لایه شدگی ورق کامپوزیت نازک چند لایه تحت برخورد با سرعت بالارضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پلبیست پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران12 تا 14 اردیبهشت 1396
۸مدلسازی دو بعدی رفتار بالستیک ورق کامپوزیت نازک چند لایه در برابر نفوذ پرتابه های استوانه ایرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پلبیست پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران12 تا 14 اردیبهشت 1396
۹بررسی تحلیل غیرخطی ضربه سرعت بالا بر روی صفحات نازک نانوکامپوزیتی چندلایهرضا محمدی پور، احسان زمانی، محمدحسین پل، غلامحسین لیاقتبیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران10-12 اردیبهشت 1398
۱۰Analysis of oblique perforation of conical and ogive projectiles into thin metallic targetsM.H. Pol, M.A. Akbari, G.H. Liaghat, A.V. Hoseini36th Solid mechanics ConfSep. 9–12, 2008
۱۱Carbon Nanotube Coating on Glass Texture via Electrophoretic DepositionAmin haghbin, Amir Masoud Arabi, Gholamhossein Liaghat, Mohammad Hossein Pol6th international color and coating congressNovember 10-12, 2015
۱۲The effects of nanosilica particles on through thickness compressive stiffness of glass epoxy nanocomposites in different strain ratesMehrabani, E., Liaghat, G.H., Pol, M.H., Movahhedi Aleni, H., Afrouzian, AAsian Nano Forum ConferenceMarch 8-11, 2015
۱۳Investigation on in-plane shear properties of glass/epoxy/nanosilica hybrid nanocompositesMovahhedi Aleni, H. Liaghat, G.H., Pol, M.H., Mehrabani, E., Afrouzian, AAsian Nano Forum ConferenceMarch 8-11, 2015
۱۴Investigation of the ribs effects on dynamic Response of grid composite structures under Impact loadingM. Hedayatian, G. H. Liaghat, M. H. Pol, G. H. Rahimi and R. ZamaniInternational Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM 2014)June 12-14, 2014
۱۵The effects of the nanoclay on mechanical properties of the Eglass/epoxyA. Masoudi, M. Hossein Pol and G. Hossein LiaghatInternational Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM 2014)June 12-14, 2014
۱۶The effects of the nanoclay on ballistic properties of GLAREA. Masoudi, M. Hossein Pol and G. Hossein LiaghatInternational Conference on Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM 2014)June 12-14, 2014
۱۷Estimation of natural ferquency of the bearing system under periodic force based on principal of hydrodynamic mass of fluidM. H. Pol, A. Bidi, A.V. HoseiniInt. Con. on Applied Mechanics, (ICAM 2009)July 29-31, 2009
۱۸Flexural properties of TETA-cured epoxy resin modified with nanoclayR.Zamani, Gh.Rahimi, M.H. Pol, M. HedayatianThe Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2014)Feb. 18-19, 2014
۱۹Reinforcing Effect of Nanoclay on Mechanical Properties of Woven Glass Epoxy CompositesAfrouzian, A., Liaghat, G.H., Pol, M.H., MehrabaniYeganeh, E4th International Conference on Composites: Characterization Fabrication, and ApplicationDecember 16-17, 2014
۲۰Tensile Properties of Epoxy Composite Reinforced with a Low Fraction of Nanosilica FillersMovahhedi Aleni, H., Liaghat, G.H., Pol, M.H., Afrouzian, A.4th International Conference on Composites: Characterization Fabrication, and ApplicationDecember 16-17, 2014
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.