مقایسه اثر نوع جداره با پارامترهای مسلح کننده در رفتار دینامیکی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکی

Authorsحمید رضا صبا - مهرداد میرزا بیگی
Conference Titleهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
Holding Date of Conference۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
Event Placeزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
Presented byدانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه آزاد اسلامی اراک
Page number۱۰
PresentationSPEECH
Conference LevelNational Conferences

Abstract

رشدروزافزون استفاده ازدیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی و نیز قرار گیری کشورمان درمنطقه ای لرزه خیزدردنیا بررسی رفتاردینامیکی این قبیل سازه های خاکی را بیش ازپیش ضروری می سازد دراین مقاله با استفاده ازمدلسازی عددی به کمک نرم افزار تفاضل محدود flac و استفاده ازشتابنگاشت زلزله منجیل جهت بارگذاری دینامیکی به بررسی میزان تاثیر نوع جداره و پارامترهای مسلح کننده بررفتاردینامیکی دیوارهای حایل خاک مسلح پرداخته شد نتایج نشان دادند که علاوه برسختی کششی فاصله قائم و طول مسلح کننده ها سختی جداره دارای نقش بسزایی برمقدار و نوع تغییر مکان جانبی دیوار و نیز ماکزیمم نیروهای ایجاد شده درمسلح کننده ها دارد همچنین مشاهده گردید که به جای استفاده ازدانسیته بالای تسلیح خاک جهت کاهش تغییر مکان دیوار که منجر به افزایش هزینه های پروژه نیز خواهد شد میتوان نوع جداره را تغییر داد و به همان عملکرد موردنظر ازدیوار دست یافت

tags: دیوارهای حائل - تفاضل محدود - بارگذاری دینامیکی - جداره