مینو شریعتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۷۸شیمی محضدانشگاه الزهرا(س)- تهران- ایران
کارشناسی ارشد۸۶شیمی تجزیهاراک- ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

سوابق اجرایی

مدیریت گروه مهندسی شیمی

سرپرست امور پژوهشی

الکتروشیمی

مدیریت وب سایت گروه مهندسی شیمی

راه اندازی آزمایشگاه های شیمی تجزیه- شیمی فیزیک

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

داوری مسابقات راب گلدبرگ

راهنمایی تیم کمیکار سال 97

شیمی

شیمی تجزیه

سوابق پژوهشی

راهنمایی تیم کمیکار سال 97

داوری مسابقات راب گلد برگ

داوری مسابقه بزرگ اختراع

عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران