مینو شریعتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸شیمی محضدانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی ارشد۱۳۸۸شیمی تجزیهدانشگاه آزاد اراک
دکتری۱۴۰۱شیمی تجزیهدانشگاه اراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

رتبه اول دوره دکتری دانشگاه اراک

مدیریت گروه مهندسی شیمی

سرپرست امور پژوهشی

رتبه اول دوره دکتری دانشگاه اراک

رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد 

مدیریت وب سایت گروه مهندسی شیمی

راه اندازی آزمایشگاه  شیمی تجزیه

راه اندازی آزمایشگاه شیمی فیزیک

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

داور نخستین فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات

داوری مسابقات راب گلدبرگ

راهنمایی تیم کمیکار سال ۹۷

۱-شیمی عمومی مهندسی شیمی

۲-شیمی تجزیه

۳-نانوتکنولوژی و کاربرد آن 

۴-شیمی آلی

۵-مقدمه ای بر علوم زیستی

۶- آزمایشگاه شیمی تجزیه

۷- آزمایشگاه شیمی عمومی

۸- آزمایشگاه شیمی آلی

۹- آزمایشگاه شیمی فیزیک

۱۰- شیمی عمومی

سوابق پژوهشی

راهنمایی تیم کمیکار سال ۹۷

داوری مسابقات راب گلد برگ

داوری نخستین فستیوال بین المللی جایزه بزرگ اختراعات

عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران