برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آز شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه
مکان برگزاری آزمایشگاه شیمی
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش

فایل پیوست اول آز شیمی تجزیه.docx
طرح درس

اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها

عنوان آز شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه
مکان برگزاری آزمایشگاه شیمی
منابع

جزوه شیمی عمومی انتشارات دانشگاه تفرش- شیمی عمومی (مورتیمر)

فایل پیوست اول آز شیمی عمومی.docx
طرح درس

آشنایی با وسائل و مواد شیمیایی و رعایت موارد ایمنی-محلول سازی به غلظت مشخص-رسوب گیری و توزین-تیتراسیون- تعیین جرم اتمی- تعیین وزن مولکولی گاز-نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده-خطا در اندازه گیری و روش محاسبه آن-میزان دقت دستگاههای اندازه گیری-اندازه گیری عدد آووگادرو- تعیین سرعت واکنش-

عنوان شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ش 9-10 و ی 10-12
منابع

مبانی شیمی تجزیه 1 و 2-نویسنده اسکوگ وست

طرح درس

مروری بر خصوصیات اسید وبازها-تعادلهای اکسیداسیون و احیا-کمپلکسها-واکنشهای رسوبی-روشهای پتانسیومتری-کولومتری- پلاروگرافی

عنوان آز شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 و 13-15 و 15-17
مکان برگزاری آزمایشگاه شیمی
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک- انتشارات دانشکاه تفرش

طرح درس

جذب سطحی- جذب سطحی اسید استیک توسط ذغال فعال- تقطیر یک مخلوط آزئوتروپ-تعیین فشار بخار مایعات- تعیین ویسکوزیته مایعات- تعیین ثابت تعادل - رسم دیاگرام فاز یک سیستم دوجزیی و سه جزیی- تعادلهای یکنواخت-تعیین سرعت واکنش در دو دما-

عنوان شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-12 , سه شنبه 8-9
مکان برگزاری 251
عنوان شیمی عمومی مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 , سه شنبه 9-10
مکان برگزاری 251
منابع

شیمی عمومی - مورتیمر

طرح درس

یادآوری فشرده مطالب مربوط به ساختمان اتم و مولکول و پیوندهای شیمیایی-مایعات و جامدات-محلولها-اسید و باز-تعادلات یونی-اکسیداسیون و احیا-سینتیک شیمیایی

عنوان مقدمه ای بر علوم زیستی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13-15 ,
مکان برگزاری 205
منابع

کتاب زیست شناسی عمومی- هیأت مولفان

طرح درس

آب و الکترولیت-ساختار ماکرومولکولها- ساختار سلول-فیزیولوژی سلول- شناخت اندام های گیاهی- شناخت اندام های جانوری-باکتریها و میکروارگانیسمها-

عنوان آز تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 17-19 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش

طرح درس

سیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها

عنوان آز تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8-10 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش

طرح درس

اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها

عنوان آز تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 13-15 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش

طرح درس

اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها

عنوان آز شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 10-12 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه