برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آز شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 7:30-9:15 و یکشنبه 10:45 - 12:30
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

شیمی تجزیه اسکوگ وست - دستور کار آزمایشگاه تجزیه

فایل پیوست اول طرح درس آز شیمی تجزیه.docx
عنوان شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و دوشنبه 9:15- 10:45
مکان برگزاری 3-306
منابع

شیمی عمومی مورتیمر

فایل پیوست اول طرح درس شیمی عمومی.docx
عنوان مقدمه ای بر علوم زیستی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 7:30- 9:15
مکان برگزاری 3-351
منابع

زیست عمومی هیات مولفان- جلد سوم شیمی آلی موریسون بوید

فایل پیوست اول طرح درس مقدمه بر علوم زیستی.docx
عنوان شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه- یکشنبه 15-16:30
مکان برگزاری 3- 210
منابع

شیمی آلی موریسون بوید- مبانی شیمی آلی جان مک موری

فایل پیوست اول طرح درس شیمی آلی.docx
عنوان نانوتکنولوژی و کاربرد آن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9:15- 10:45 و دوشنبه 13:30 -15
مکان برگزاری 209و210-3
منابع

نانومواد خواص، تولید و کاربرد فتح اله کریم زاده

فایل پیوست اول طرح درس نانو.docx
عنوان آز شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه- یکشنبه 13:15-15
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

شیمی آلی تجربی نوین و دستور کار آز شیمی آلی

فایل پیوست اول طرح درس آز آلی.docx
عنوان شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9:15 تا 10:45-یکشنبه 15:16:30
مکان برگزاری 3-250
منابع

مبانی شیمی تجزیه اسکوگ و وست 1و2

فایل پیوست اول طرح درس شیمی تجزیه.docx
طرح درس

مروری بر خصوصیات اسید وبازها-تعادلهای اکسیداسیون و احیا-کمپلکسها-واکنشهای رسوبی-روشهای پتانسیومتری-کولومتری- پلاروگرافی

عنوان شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه15:16:30 یکشنبه 10:45 تا 12:30
مکان برگزاری 3-350
منابع

شیمی عمومی مورتیمر1 و 2

فایل پیوست اول طرح درس شیمی عمومی.docx
طرح درس

یادآوری فشرده مطالب مربوط به ساختمان اتم و مولکول و پیوندهای شیمیایی-مایعات و جامدات-محلولها-اسید و باز-تعادلات یونی-اکسیداسیون و احیا-سینتیک شیمیایی

عنوان آز شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10:45 تا 12:30
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

دستور کار آزمایشگاه عمومی- انتشارات دانشگاه تفرش

فایل پیوست اول آز شیمی عمومی.docx
طرح درس

آشنایی با وسائل و مواد شیمیایی و رعایت موارد ایمنی-محلول سازی به غلظت مشخص-رسوب گیری و توزین-تیتراسیون- تعیین جرم اتمی- تعیین وزن مولکولی گاز-نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده-خطا در اندازه گیری و روش محاسبه آن-میزان دقت دستگاههای اندازه گیری-اندازه گیری عدد آووگادرو- تعیین سرعت واکنش-

عنوان آز شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 16:30 تا 18:15
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

دستور کار آزمایشگاه عمومی - انتشارات دانشگاه تفرش

فایل پیوست اول آز شیمی عمومی.docx
طرح درس

آشنایی با وسائل و مواد شیمیایی و رعایت موارد ایمنی-محلول سازی به غلظت مشخص-رسوب گیری و توزین-تیتراسیون- تعیین جرم اتمی- تعیین وزن مولکولی گاز-نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده-خطا در اندازه گیری و روش محاسبه آن-میزان دقت دستگاههای اندازه گیری-اندازه گیری عدد آووگادرو- تعیین سرعت واکنش-

عنوان آز شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 7:30 تا 9:15
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

دستور کار دانشگاه تفرش- انتشارات دانشگاه تفرش

فایل پیوست اول آز شیمی تجزیه.docx
طرح درس

اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها-تهیه محلولهای اسیدی و بازی و بافر-

عنوان آز شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 7:30 تا 9:15
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

دستور کار آزمایشگاه تجزیه - انتشارات دانشگاه تفرش

فایل پیوست اول آز شیمی تجزیه.docx
طرح درس

اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها-تهیه محلولهای اسیدی و بازی و بافر-

عنوان آز شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16:30 تا 18:15
مکان برگزاری آزمایشگاه
فایل پیوست اول طرح درس آز شیمی فیزیک.docx
عنوان آز شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 10:45 تا 12:30
مکان برگزاری آزمایشگاه
فایل پیوست اول طرح درس آز شیمی فیزیک.docx
عنوان آز شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:15 تا 15
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

دستور کار آزمایشگاه آلی - انتشارات دانشگاه تفرش

فایل پیوست اول طرح درس آز آلی.docx
طرح درس

تعیین نقطه ذوب-تعیین نقطه جوش-تقطیر ساده-تقطیر جز به جزء-تقطیر در خلا-تقطیر با بخار آب-استخراج از مایعات و جامدات-تبلور تک حلالی

عنوان آز شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:15 تا 15
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی - انتشارات دانشگاه تفرش

فایل پیوست اول طرح درس آز آلی.docx
طرح درس

تعیین نقطه ذوب-تعیین نقطه جوش-تقطیر ساده-تقطیر جز به جزء-تقطیر در خلا-تقطیر با بخار آب-استخراج از مایعات و جامدات-تبلور تک حلالی

عنوان آز شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه
مکان برگزاری آزمایشگاه شیمی
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش

فایل پیوست اول آز شیمی تجزیه.docx
طرح درس

اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها

عنوان آز شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه
مکان برگزاری آزمایشگاه شیمی
منابع

جزوه شیمی عمومی انتشارات دانشگاه تفرش- شیمی عمومی (مورتیمر)

فایل پیوست اول آز شیمی عمومی.docx
طرح درس

آشنایی با وسائل و مواد شیمیایی و رعایت موارد ایمنی-محلول سازی به غلظت مشخص-رسوب گیری و توزین-تیتراسیون- تعیین جرم اتمی- تعیین وزن مولکولی گاز-نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده-خطا در اندازه گیری و روش محاسبه آن-میزان دقت دستگاههای اندازه گیری-اندازه گیری عدد آووگادرو- تعیین سرعت واکنش-

عنوان شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ش 9-10 و ی 10-12
منابع

مبانی شیمی تجزیه 1 و 2-نویسنده اسکوگ وست

فایل پیوست اول طرح درس شیمی تجزیه.docx
طرح درس

مروری بر خصوصیات اسید وبازها-تعادلهای اکسیداسیون و احیا-کمپلکسها-واکنشهای رسوبی-روشهای پتانسیومتری-کولومتری- پلاروگرافی

عنوان آز شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 و 13-15 و 15-17
مکان برگزاری آزمایشگاه شیمی
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی فیزیک- انتشارات دانشکاه تفرش

فایل پیوست اول طرح درس آز شیمی فیزیک.docx
طرح درس

جذب سطحی- جذب سطحی اسید استیک توسط ذغال فعال- تقطیر یک مخلوط آزئوتروپ-تعیین فشار بخار مایعات- تعیین ویسکوزیته مایعات- تعیین ثابت تعادل - رسم دیاگرام فاز یک سیستم دوجزیی و سه جزیی- تعادلهای یکنواخت-تعیین سرعت واکنش در دو دما-

عنوان شیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-12 , سه شنبه 8-9
مکان برگزاری 251
عنوان شیمی عمومی مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 8-10 , سه شنبه 9-10
مکان برگزاری 251
منابع

شیمی عمومی - مورتیمر

طرح درس

یادآوری فشرده مطالب مربوط به ساختمان اتم و مولکول و پیوندهای شیمیایی-مایعات و جامدات-محلولها-اسید و باز-تعادلات یونی-اکسیداسیون و احیا-سینتیک شیمیایی

عنوان مقدمه ای بر علوم زیستی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13-15 ,
مکان برگزاری 205
منابع

کتاب زیست شناسی عمومی- هیأت مولفان

طرح درس

آب و الکترولیت-ساختار ماکرومولکولها- ساختار سلول-فیزیولوژی سلول- شناخت اندام های گیاهی- شناخت اندام های جانوری-باکتریها و میکروارگانیسمها-

عنوان آز تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 17-19 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش

طرح درس

سیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها

عنوان آز تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8-10 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش

طرح درس

اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها

عنوان آز تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 13-15 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه
منابع

جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه-مینو شریعتی - انتشارات دانشگاه تفرش

طرح درس

اسیدیمتری- آلکالیمتری-کمپلکسومتری- PH متری- منگانومتری-شناسایی کیفی و کمی ترکیبات- تعیین سختی آب- تیتراسیون رسوبی-ارزیابی آماری نتایج آزمایشها- انواع خطاها و اندازه گیری آنها

عنوان آز شیمی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 10-12 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه