محمد افضلی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸ریاضی کاربرد در کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش-تفرش-ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتدانشگاه خوارزمی-تهران-ایران
دکتری۱۳۸۶ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتدانشگاه خوارزمی-تهران-ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

۱. مدیر آموزش

۲. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

۳. رئیس دانشکده

۴. مدیر تحصیلات تکمیلی

۱. علوم ریاضی

۲. علوم تصمیم گیری

۳.علوم کامپیوتر

۱. علوم ریاضی

۲. علوم تصمیم گیری

۳.علوم کامپیوتر

سوابق پژوهشی

انجمن تحقیق در عملیات ایران