محمد افضلی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸ریاضی کاربرد در کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد تفرش-تفرش-ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتدانشگاه خوارزمی-تهران-ایران
دکتری۱۳۸۶ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتدانشگاه خوارزمی-تهران-ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیات علمی - رئیس دانشکده ریاضیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

1. مدیر آموزش

2. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

1. علوم ریاضی

2. علوم تصمیم گیری

3.علوم کامپیوتر

1. علوم ریاضی

2. علوم تصمیم گیری

3.علوم کامپیوتر

سوابق پژوهشی

انجمن تحقیق در عملیات ایران