زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

1.Data Envelopment Analysis

2. Multi-objective Programming

3. Nonlinear Optimization