برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بهینه سازی خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 14-15 , سه شنبه 13-15
مکان برگزاری 3-205
منابع

1-Linear Programming and Network Flows, 4th edition, Bazaraa, Mokhtar S., Jarvis, John J., Sherali, Hanif D. (2009) Wiley.

2-Introduction to Linear Optimization, Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis (1997) Athena Scientific.

3-Operations Research: An Introduction, 8th Edition, Taha, Hamdy (2006) Prentice Hall.

طرح درس

1-آشنایی با تحقیق در عملیات و تاریخچه آن

2-آشنایی با برنامه ریزی خطی

3- حل هندسی

4-مدل سازی

5-مفاهیم پایه از جبرخطی، آنالیز محدب و ..

6-روش سیمپلکس

7-روشهای M-بزرگ و دو فازی

8-مساله دوگان

9-روابط پرایمال و دوگان

10-روش دوگان-سیمپلکس

11-تحلیل حساسیت

12-مسائل حمل و نقل و تخصیص

توضیحات

بهینه سازی بخشی مهم از شاخه ای کشترده تر به نام تحقیق در عملیات است. تحقیق در عملیات را می­ توان بخشی از یک پیشرفت انقلابی برشمرد که بشر را قادر نمود تا در مقابله با مسائل پیچیده دنیای واقعی، اهدافش را به صورت نظام­مند بیان کند و تصمیم­ هایی را که برای رسیدن به این اهداف باید اتخاذ نماید را به صورت روشن و صریح تعیین کند. تا پیش از تحقیق در عملیات مدیران برای حل مسائل خود مجبور به اتکا بر روی خلاقیت­های فردی خود بودند. اما با پیچیده­ تر شدن مسائل نیاز به استفاده از روش­ها و ابزارهای علمی برای رویارویی با مسائل تصمیم­ گیری می باشد. تحقیق در عملیات مجموعه­ ای از روش­ها و تکنیک­ها را برای مسائلی نظیر برنامه­ ریزی، بهینه سازی، کنترل، نگهداری و ... در اختیار مدیران، مهندسان و طراحان قرار می­دهد.

عنوان برنامه سازی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-12 , سه شنبه 15-17
مکان برگزاری 3-205
منابع

1-راهنمای سریع ++C،هربرت شیلد ترجمه ابوالقاسم شادمانپور، انتشارات هرمزگان

2-کتاب سی پلاس پلاس، دایتل و دایتل ( C++ How to Program 5th Edition )

طرح درس

1-مروری بر مبانی برنامه نویسی به زبان سی

2-حوزه دستزسی متغیرها

3-ساختارها و یونیون ها

4-آشنایی با اشاره گرها

5-مدیریت حافظه

6-مفاهیم برنامه نویسی شی گرا

7-شی، کلاس، متد، سازنده

8-وراثت و چندریختی

9-سربارگذاری عملگرها

توضیحات

در این درس تاکید بر برنامه نویسی شی گراست. زبان برنامه نویسی ++C  آموزش داده می شود. زبان ++C تمام خصوصیات و ویژگی های زبان C را دارا میباشد با این تفاوت که زبان ++C یک زبان شی گراست برنامه های شی گرا دارای امنیت بیشتر داده ها و قابلیت بروزآوری ساده تر و .. می باشند.

عنوان تحقیق در عملیات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15-17 , دوشنبه 15-17
مکان برگزاری 3-205
طرح درس

1-آشنایی با تحقیق در عملیات و تاریخچه آن

2-آشنایی با برنامه ریزی خطی

3- حل هندسی

4-مدل سازی

5-مفاهیم پایه از جبرخطی، آنالیز محدب و ..

6-روش سیمپلکس

7-روشهای M-بزرگ و دو فازی

8-تبهگنی و مشکلات ناشی از آن

9-قواعد الفبایی و بلند

10-سیمپلکس تکوین یافته

11-سیمپلکس متغیرهای کراندار

12-لم فارکاس و شرایط KKT

13-مساله دوگان

14-روابط پرایمال و دوگان

15-روش دوگان-سیمپلکس

16-قیمت های سایه ای

17-زوش اولیه-دوگان

11-تحلیل حساسیت و آنالیز پارامتریک

توضیحات

بهینه سازی خطی بخش پایه ای از شاخه ای بزرگتر به نام تحقیق در عملیات است. در واقع پیدایش تحقیق در عملیات به معروفی برنامه ریزی خطی و روش سیمپلکس توسط جورج ب. دنتزیک در 1947 باز می گردد. در برنامه ریزی خطی فرض می شود تمام توابع هدف و قیود توابعی خطی هستند. روش سیمپلکس و روش کارمارکار از روش های مهم حل برنامه ریزی خطی می باشند. مساله دوگان و روابط آن با پرایمال این شاخه از علم را به نظریه بازی ها مرتبط می سازد.

عنوان تحقیق در عملیات (رشته برق)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 14-15 , سه شنبه 13-15
مکان برگزاری 3-205
منابع

1-Linear Programming and Network Flows, 4th edition, Bazaraa, Mokhtar S., Jarvis, John J., Sherali, Hanif D. (2009) Wiley.

2-Operations Research: An Introduction, 8th Edition, Taha, Hamdy (2006) Prentice Hall.

3-Introduction to Linear Optimization, Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis (1997) Athena Scientific.

طرح درس

1-آشنایی با تحقیق در عملیات و تاریخچه آن

2-آشنایی با برنامه ریزی خطی

3- حل هندسی

4-مدل سازی

5-مفاهیم پایه از جبرخطی، آنالیز محدب و ..

6-روش سیمپلکس

7-روشهای M-بزرگ و دو فازی

8-مساله دوگان

9-روابط پرایمال و دوگان

10-روش دوگان-سیمپلکس

11-تحلیل حساسیت

12-مسائل حمل و نقل و تخصیص

توضیحات

 تحقیق در عملیات را می­توان بخشی از یک پیشرفت انقلابی برشمرد که بشر را قادر نمود تا در مقابله با مسائل پیچیده دنیای واقعی، اهدافش را به صورت نظام­مند بیان کند و تصمیم­هایی را که برای رسیدن به این اهداف باید اتخاذ نماید را به صورت روشن و صریح تعیین کند. تا پیش از تحقیق در عملیات مدیران برای حل مسائل خود مجبور به اتکا بر روی خلاقیت­های فردی خود بودند. اما با پیچیده­ تر شدن مسائل نیاز به استفاده از روش­ها و ابزارهای علمی برای رویارویی با مسائل تصمیم­ گیری می باشد. تحقیق در عملیات مجموعه­ ای از روش­ها و تکنیک­ها را برای مسائلی نظیر برنامه­ ریزی، بهینه سازی، کنترل، نگهداری و ... در اختیار مدیران، مهندسان و طراحان قرار می­دهد.