شبیه سازی بازیافت پساب واحد نمک زدایی نفت خام با استفاده از ترکیب غشای اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس

نویسندگاننفیسه آقابابائی
همایشدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۶مرداد ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشایران,همدان
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله