مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Enhanced photo-degradation of diclofenac using a new and effective composite (O-g-C3N4/TiO2/α-Fe2O3): Degradation pathway, toxicity evaluation and application for real matrixNafiseh Aghababaei. Majid Abdouss. Hassan Hosseini-Monfared. Farshid GhanbariJournal of Environmental Chemical Engineering2023
۲Photocatalytic degradation of diclofenac using a novel double Z-scheme catalyst (O-g-C3N4/ZnO/TiO2@halloysite nanotubes): Degradation mechanism, identification of by-products and environmental implementationNafiseh Aghababaei. Majid Abdouss. Hassan Hosseini-Monfared. Farshid GhanbariJournal of Water Process Engineering2023
۳UV/Chlorine process for dye degradation in aqueous solution: Mechanism, affecting factors and toxicity evaluation for textile wastewaterBehnaz Nikravesha. Asma Shomalnasaba. Aliyehsadat Nayyerb.Nafiseh Aghababaei. Rahil Zarebib. Farshid GhanbaribJournal of Environmental Chemical Engineering2020
۴Reverse osmosis design with IMS design software to produce drinking water in Bandar Abbas, IranNafiseh AghababaeiJournal of Applied Research in Water and Wastewater2017
۵Interfacial Tension between Cumene and Aqueous Sodium Dodecyl Sulfate Solutions from (20 to 50) C and pH between 4 and 9Javad Saien,Nafiseh AghababaeiJOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA2005
۶بررسی چالش‌های نظام مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوریابوالفضل حاجی‌زاده اقدم. نفیسه آقابابائی. محمدصادق علیائیرویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران1399
۷امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تفرش در کشاورزینفیسه آقابابائینشریه علمی پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران1398
۸بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی دستگاه های آب شیرین کن بخش خصوصی شهر ساوهنفیسه آقابابائیمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1395
۹Modification of graphene oxide nanosheets for the removal of lead (II) and copper (II) ions from aqueous solutionsNafiseh AghababaeiBulgarian Chemical Communications2016
۱۰Synthesis and characterization of Mg/TiO2 Nano-composites for electrical resistivityNafiseh AghababaeiBulgarian Chemical Communications2016
۱۱Removal of acetone volatile organic compound using modified clinoptilolite natural zeolite of IranNafiseh AghababaeiBulgarian Chemical Communications2016
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.