گواهی شرکت در همایش ایمنی زیر نظر وزرات علوم تحقیقات و فناوری به مدت ۱۶ ساعت

نویسندگاننفیسه آقابابائی
همایشهمایش ملی بهداشت ایمنی و محیط زیست
تاریخ برگزاری همایشآبان ۹۶
محل برگزاری همایشدانشگاه فردوسی,مشهد,ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله