بررسی چالش‌های نظام مدیریت امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نویسندگانابوالفضل حاجی‌زاده اقدم. نفیسه آقابابائی. محمدصادق علیائی
نشریهرویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله