بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی دستگاه های آب شیرین کن بخش خصوصی شهر ساوه

نویسندگاننفیسه آقابابائی
نشریهمجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهعلمی - پژوهشی

چکیده مقاله