امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تفرش در کشاورزی

نویسندگاننفیسه آقابابائی
نشریهنشریه علمی پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهعلمی - پژوهشی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله