برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان زبان تخصصی (مهندسی برق)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه‌ها
مکان برگزاری * دوشنبه - 16:30 تا 18:00 - کلاس 304-3
فایل پیوست اول En4EE_00_Intro_AghiliA_SSFC.pdf
طرح درس

فایل طرح درس را از اینجا دریافت کنید.

عنوان کنترل فرایند پیشرفته (APC)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها
مکان برگزاری * دوشنبه - 15:00 تا 16:30 - کلاس 155-3 * سه‌شنبه - 07:45 تا 09:15 - کلاس 203-3
فایل پیوست اول APC_A00_AghiliA_SSFC.pdf
طرح درس

فایل طرح درس را از اینجا دریافت کنید.

عنوان سیستم‌های فازی (پیشرفته)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری یک‌شنبه‌ها و دوشنبه‌ها
مکان برگزاری * یک‌شنبه - 13:30 تا 15:00 - کلاس 303-3 * دوشنبه - 09:15 تا 10:45 - کلاس 155-3
طرح درس

فایل طرح درس را از اینجا دریافت کنید.

عنوان ابزاردقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه و سه‌شنبه
مکان برگزاری * دوشنبه ۹:۱۵ - ۱۰:۴۵ کلاس ۳-۱۵۰ * سه‌شنبه ۹:۱۵ - ۱۰:۴۵ کلاس ۳-۲۵۰
طرح درس

فایل طرح درس را از اینجا دریافت کنید.

عنوان کنترل فازی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یک‌شنبه و دوشنبه
مکان برگزاری * یک‌شنبه ۱۰:۴۵ - ۱۲:۱۵ کلاس ۳-۳۳۰ * دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۶:۳۰ کلاس ۳-۳۰۳
طرح درس

فایل طرح درس را از اینجا دریافت کنید.

عنوان سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک‌شنبه و سه‌شنبه
مکان برگزاری * یک‌شنبه ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰ کلاس ۳-۱۵۶ * سه‌شنبه ۱۳:۳۰ - ۱۵:۰۰ کلاس ۳-۱۵۰
طرح درس

فایل طرح درس را از اینجا دریافت کنید.

عنوان کنترل فرایند پیشرفته (APC)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یک شنبه 15:00-16:30 دوشنبه 7:45-9:15
مکان برگزاری 3-252
فایل پیوست اول APC_A00_AghiliA_SSFC.pdf
عنوان اتوماسیون صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یک شنبه 10:45-12:15 دوشنبه 15:00-16:30
مکان برگزاری 3-252
فایل پیوست اول IA_00_Aghili_SSFC.pdf
عنوان ابزاردقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
فایل پیوست اول طرح درس - ابزاردقیق پیشرفته - 14011.pdf
توضیحات

کاربرگ طرح درس (شامل مباحث، برنامه کاری، و منابع)

عنوان کنترل فازی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول طرح درس - کنترل فازی - 14011.pdf
توضیحات

کاربرگ طرح درس (شامل مباحث، برنامه کاری، و منابع)

 

عنوان سیستم های فازی (پیشرفته)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
توضیحات

پیوند درس در سامانه Moodle

عنوان کنترل فرایند پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
توضیحات

پیوند درس در سامانه Moodle

عنوان ابزاردقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی
توضیحات

پیوند درس در سامانه Moodle

عنوان ابزاردقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
توضیحات

پیوند درس در سامانه Moodle

عنوان کنترل فازی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
توضیحات

پیوند درس در سامانه Moodle

عنوان سیستم های کنترل دیجیتال
مقطع تحصیلی کارشناسی
توضیحات

پیوند درس در سامانه Moodle

عنوان زبان تخصصی (مهندسی برق)
مقطع تحصیلی کارشناسی
توضیحات

پیوند درس در سامانه Moodle

عنوان ابزاردقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی
توضیحات

پیوند درس در سامانه درس ها

 

عنوان اتوماسیون صنعتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
توضیحات

پیوند درس در سامانه درس ها

عنوان سیستم های فازی (پیشرفته)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
توضیحات

پیوند درس در سامانه درس ها

 

 

عنوان کنترل دیجیتال
مقطع تحصیلی کارشناسی
توضیحات

پیوند درس در سامانه نیما

عنوان کنترل فازی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
توضیحات

پیوند درس در سامانه نیما

عنوان ابزاردقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
توضیحات

پیوند درس در سامانه نیما

عنوان کنترل فرایند پیشرفته (APC)
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
توضیحات

پیوند درس در سامانه نیما

عنوان ابزاردقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع
 • اسلایدها و یادداشت های کلاسی
 • کتاب های اصلی با عنوان
  • Alan S. Morris, Measurement & Instrumentation Principles, 3rd Ed., Butterworth, 2001.
  • William C. Dunn, Introduction to Instrumentation, Sensors, and Process Control, Artech house Inc., 2006.
  • JCGM 200, International vocabulary of metrology: basic and general concepts and associated terms (VIM), 3rd Ed., 2012.

 

عنوان کنترل فرایند پیشرفته (APC)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان سیستم های فازی (پیشرفته)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
عنوان ابزاردقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری کلاس 304-3
منابع
 • اسلایدها/یادداشت های کلاسی
 • کتاب های اصلی
  • William C. Dunn, Introduction to Instrumentation, Sensors, and Process Control, Artech house Inc., 2006.
  • Alan S. Morris, Measurement & Instrumentation Principles, 3rd Ed., Butterworth, 2001.
  • Bela G. Liptak, Process Measurement and Analysis, Instrument Engineers’ Handbook, 4th Ed., Vol. I, CRC Press, 2003.
  • Tattamangalam R. Padmanabhan, Industrial Instrumentation: Principles and Design, Springer-Verlag, 2000.
 • سایر کتاب ها/مقاله ها/گزارش های فنی دیگر که برحسب موضوع در طول نیمسال معرفی می شود.
   
فایل پیوست اول AdvInstrum_00_Aghili@Tafreshu981.pdf
عنوان کنترل دیجیتال (Digital Control)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری کلاس 304-3
منابع
 • جزوه کلاسی
 • کتاب اصلی با عنوان «سیستم های کنترل گسسته-زمان» نوشته ک. اوگاتا
فایل پیوست اول Katsuhiko Ogata-Discrete-Time Control Systems (Pie)-Pearson Education (1994).pdf
عنوان جبر خطی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری کلاس 452-2
منابع
 • اسلایدها/یادداشت های کلاسی
 • کتاب اصلی
  • Olver, Applied Linear Algebra, 2nd Ed., Springer (2018)
 • کتاب فرعی
  • علی اکبر عالم زاده (مترجم)، گراسمان (مولف)، جبرخطی مقدماتی، انتشارات پژوهش
 • سایر منابع مفید بر حسب نیاز در طول نیمسال معرفی می شود.
فایل پیوست اول LA_00_Aghili@Tafreshu981.pdf
عنوان سیگنال ها و سیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری کلاس 201-2
منابع

- جزوه کلاسی

- کتاب اصلی با عنوان «سیگنال ها و سیستم ها» نوشته آ. اوپنهایم

عنوان ابزاردقیق (Instrumentation)
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری کلاس 600-2
منابع
 • اسلایدها و یادداشت های کلاسی
 • کتاب های اصلی با عنوان
  • Alan S. Morris, Measurement & Instrumentation Principles, 3rd Ed., Butterworth, 2001.
  • William C. Dunn, Introduction to Instrumentation, Sensors, and Process Control, Artech house Inc., 2006.
  • JCGM 200, International vocabulary of metrology: basic and general concepts and associated terms (VIM), 3rd Ed., 2012.

 

عنوان کنترل فرایند پیشرفته (APC)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری کلاس 452-2
منابع
 • اسلایدها و یادداشت های کلاسی
 • کتاب های اصلی
  • C.C. Yu, Autotuning of PID Controllers: A Relay Feedback Approach, 2nd ed., Springer-Verlag 2006.
  • M. Jelali, Control Performance Management in Industrial Automation: Assessment, Diagnosis and Improvement of Control Loop Performance, Springer-Verlag 2013.
 • کتاب های فرعی
  • م. نصیری، ن. مختاریان، آشنایی با مهندسی شیمی (1389).
  • W.L. Luyben, Process Modeling Simulation and Control for Chemical Engineers, 2nd ed., McGraw-Hill 1990.
 • سایر منابع مفید (مانند مقاله یا گزارش فنی) که در طول ترم ارائه می شود.
عنوان کنترل دیجیتال
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری کلاس 205-3
منابع

- جزوه کلاسی

- کتاب اصلی با عنوان «سیستم های کنترل گسسته-زمان» نوشته ک. اوگاتا

عنوان سیگنال ها و سیستم ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری کلاس 206-2
منابع

- جزوه کلاسی

- کتاب اصلی با عنوان «سیگنال ها و سیستم ها» نوشته آ. اوپنهایم

عنوان سیستم های دیجیتال ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری کلاس 508-2
منابع

- جزوه کلاسی

- کتاب اصلی با عنوان «طراحی سیستم های دیجیتال» نوشته م. مانو