سیر پیشرفت شبیه سازی حفاری به روش اجزای محدود

نویسندگانعرفاتی ناصر
همایشچهارمین کنفرانس تونل
تاریخ برگزاری همایش۱۳۷۷-۰۴-۲۲
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
شماره صفحات۲۵۲-۲۶۱
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله