احمد بیات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی شیمی- گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران- ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی شیمی- گرایش فرآیندهای جداسازیدانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- ایران
دکتری۱۳۹۴مهندسی شیمی- گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرآیندهادانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرش، گروه مهندسی شیمیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی شیمی

راه اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی مهندسی شیمی