برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 20-18
مکان برگزاری 2-206
طرح درس

معرفی تجهیزات فرآیندی ‌و روش طراحی آنها 

عنوان کارگاه نرم افزار م شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶
مکان برگزاری کلاس ۲۵۲ ساختمان شماره ۲
عنوان آز کنترل فرآیند
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰
طرح درس

دستور کار آزمایشگاه. آزمایش های کنترل سطح مایع، کنترل فشار، کنترل دما و کنترل دبی

 

 

عنوان طراحی راکتور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۷
مکان برگزاری کلاس ۲۰۲ ساختمان شماره ۲
طرح درس

۹ فصل اول کتاب طراحی راکتور لون اشپیل مطابق با سرفصل وزارت علوم

عنوان عملیات واحد ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵
مکان برگزاری کلاس ۲۰۲ ساختمان شماره ۲
طرح درس

ترمودینامیک تعادل فازی، تبخیر ناگهانی، تقطیر ساده، تقطیر جزء به جزء و استخراج 

عنوان ترمودینامیک ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵
مکان برگزاری کلاس ۲۰۲ ساختمان شماره ۲
طرح درس

مقدمه ای بر ترمودینامیک، قانون اول ترمودینامیک، خواص مربوط به ماده خالص، آثار گرمایی، قانون دوم ترمودینامیک،روابط حاکم بین خواص ترمودینامیکی