برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10-8
مکان برگزاری 2-206
عنوان کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 12-10
مکان برگزاری 2-252
عنوان ترمودینامیک ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15-13, یکشنبه 15-13
مکان برگزاری 2-206
عنوان عملیات واحد ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12-10, دوشنبه 10-9
مکان برگزاری 2-206
عنوان سینتیک و طراحی راکتور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 17-15 , یکشنبه 17-15
مکان برگزاری 2-206
عنوان پروژه نهایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 13
مکان برگزاری به دفتر گروه مهندسی شیمی مراجعه نمایید