برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان زیست شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۰-۱۲
مکان برگزاری کلاس ۳-۲۵۰
عنوان فارسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13-15 دوشنبه 16-17
مکان برگزاری 3-251
منابع

فارسی عمومی درسنامه دانشگاهی تالیف دکتر محمود فتوحی و دکتر حبیب الله عباسی

عنوان فارسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-12 دوشنبه 14-15
مکان برگزاری 3-251
منابع

فارسی عمومی، درسنامه دانشگاهی، تألیف: دکتر محمود فتوحی و دکتر حبیب الله عباسی

عنوان فارسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 8-10 دوشنبه 15-16
مکان برگزاری 3-251
منابع

فارسی عمومی، درسنامه دانشگاهی، تألیف: دکتر محمود فتوحی و دکتر حبیب الله عباسی