محمد رضا برومند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی عمران
دکتری۱۳۹۱مهندسی عمراندانشکده فنی- دانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
معاون اداری، مالی و مدیریت منابعرسمی قطعیتمام وقت