محمد رضا برومند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی عمران
دکتری۱۳۹۱مهندسی عمراندانشکده فنی- دانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)