برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سمینار و روش تحقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 16:30-15
منابع

منابع انگلیسی

Research Method for Construction, 4th Edition, by Richard F. Fellows

Research Methodology : Methods and Techniques by C. R. Kothari

Engineering Research Methodology by K. Nallaperumal

منابع فارسی

روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی نوشته غلامرضا خاکی، 1384

روش تحقیق کیفی نوشته مارشال کاترین و ترجمه علی پارساییان، 1380

شیوه نگارش مقالات پژوهشی نوشته استایلتون بل و ترجمه شعله بیگدلی

روش تحقیق نوشته موزر و ترجمه کاظم ایزدی، 1367

اصول روش تحقیق نوشته استراس و ترجمه بیوک محمدی، 1385

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته نوشته عباس بازرگان، 1389

روش تحقیق و ماخذ شناسی نوشته احمد رنجبر، 1367

فایل پیوست اول ResearchT.pdf
طرح درس

مبحث اول: تحقیق چیست

           کلیات و معرفی تحقیق شامل ضرورت تحقیق، فواید تحقیق، مشکلات و ویژگی های تحقیق و همچنین فرایند تحقیق

مبحث دوم: انواع تحقیق

         رویکردهای تحقیق شامل تفاوت ها و شباهت های انواع تحقیق

مبحث سوم: تحقیق چگونه آغاز می شود

           انتخاب موضوع شامل نکات مهم انتخاب موضوع و انتخاب استاد راهنما

مبحث چهارم: تهیه طرح اولیه تحقیق

              شامل ساختار پروپوزال

مبحث پنجم: مقالات

           شامل آشنایی با انواع مقالات و درجه اعتبار مقالات و ارزشیابی مجلات، ساختار مقالات و مقاله نویسی

مبحث ششم: پایان نامه

           شامل ساختار پایان نامه، سبک و نحوه بیان مطالب و چگونگی بحث

مبحث هفتم: مراجع و قواعد استناد

مبحث هشتم: منابع دریافت اطلاعات

عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30-15
مکان برگزاری کلاس شماره 1-155
منابع

Engineering    Mechanics   

Statics by J. L. Meriam & L. G. Kraige

Statics by P.Beer & R. Johnston

طرح درس

مبحث اول: مقدمه و مفاهیم بنیادی

            شامل معرفی بردارها و عملیات برداری

مبحث دوم: سیستم های نیرو

          شامل سیستم های نیرو در صفحه و سیستم های نیرو در فضا

مبحث سوم: تعادل

         شامل تعادل در صفحه و تعادل در فضا

مبحث چهارم: سازه ها

        شامل خرپاها، قاب ها و ماشین ها

مبحث پنجم: نیروهای گسترده

       شامل مرکز ثقل، مرکز جرم، مرکز سطح، ممان اینرسی، شعاع ژیراسیون و .....

مبحث ششم: تحلیل تیرها

عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10:30-12
مکان برگزاری کلاس شماره 1-155
منابع

Fluid Mechanics by W. Streeter

Mechanics of Fluid by Shaumes

Fluid Mechanics with Engineering Application by Davgherty

Fluid Mechanics and Hydraulic by Shaumes

مکانیک سیالات و هیدرولیک، دکتر مدنی، دانشگاه امیرکبیر

مکانیک سیالات، دکتر زراتی، دانشگاه امیرکبیر

مکانیک سیالات، دکتر معیری، دانشگاه شیراز

طرح درس

کلیات و تعاریف (سیستم های علمی و مهندسی، خواص سیال شامل چگالی، لزجت، تنش برشی، کشش سطحی و تراکم پذیری)

فشار و فشارسنج ها

نیروهای وارد بر سطوح (سطوح مسطح  سطوح منحنی شکل)

شناوری و پایداری اجسام شناور

تعادل نسبی (شتاب افقی، قائم و گردابه اجباری)

هیدرودینامیک

قانون بقاء جرم

قانون بقاء انرژی

قانون بقاء اندازه حرکت

اندازه گیری کمیت های سیالاتی

طراحی شبکه خطوط لوله

محاسبه افت انرژی در لوله ها

عنوان هیدرولوژی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 13:15-15
مکان برگزاری کلاس شماره 1-155
منابع

منابع انگلیسی

Hydrology for Engineers by Ray K. Linsley

Introduction to Hydrology by Weisman

Hydrology: A Science for Engineers by Andre Musy

منابع فارسی

            هیدرولوژی مهندسی نوشته دکتر افشار

            هیدرولوژی مهندسی نوشته دکتر نجمایی

            مقدمه­ای بر هیدرولوژی نوشته دکتر موحد دانش

            اصول هیدرولوژی کاربردی نوشته دکتر علیزاده

            هیدرولوژی کاربردی نوشته دکتر مهدوی

طرح درس

تعاریف

واحد کار در هیدرولوژی

معادله بیلان

سیکل هیدرولوژی

بارندگی و مشخصات آن

ایستگاه های بارانسنجی و تعیین کفایت آنها

تخمین آمار برداشت نشده ایستگاه ها

تهیه منحنی های شدت- مدت - فراوانی

بررسی عامل سطح و ضریب کاهش سطح در بارندگی

تبخیر معادلات مربوطه (بیلان انرژی)

نفوذ و معادلات مربوطه

منحنی های نفوذ

حوضه آبریز و خصوصیات فیزیکی آن

ذوب برف و نمودارهای هیپسومتریک و آلتی متری

زمان تمرکز

هیدرومتری

عنوان سمینار و روش تحقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

منابع انگلیسی

Research Method for Construction, 4th Edition, by Richard F. Fellows

Research Methodology : Methods and Techniques by C. R. Kothari

Engineering Research Methodology by K. Nallaperumal

منابع فارسی

روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی نوشته غلامرضا خاکی، 1384

روش تحقیق کیفی نوشته مارشال کاترین و ترجمه علی پارساییان، 1380

شیوه نگارش مقالات پژوهشی نوشته استایلتون بل و ترجمه شعله بیگدلی

روش تحقیق نوشته موزر و ترجمه کاظم ایزدی، 1367

اصول روش تحقیق نوشته استراس و ترجمه بیوک محمدی، 1385

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته نوشته عباس بازرگان، 1389

روش تحقیق و ماخذ شناسی نوشته احمد رنجبر، 1367

فایل پیوست اول ResearchT.pdf
طرح درس

مبحث اول: تحقیق چیست

           کلیات و معرفی تحقیق شامل ضرورت تحقیق، فواید تحقیق، مشکلات و ویژگی های تحقیق و همچنین فرایند تحقیق

مبحث دوم: انواع تحقیق

         رویکردهای تحقیق شامل تفاوت ها و شباهت های انواع تحقیق

مبحث سوم: تحقیق چگونه آغاز می شود

           انتخاب موضوع شامل نکات مهم انتخاب موضوع و انتخاب استاد راهنما

مبحث چهارم: تهیه طرح اولیه تحقیق

              شامل ساختار پروپوزال

مبحث پنجم: مقالات

           شامل آشنایی با انواع مقالات و درجه اعتبار مقالات و ارزشیابی مجلات، ساختار مقالات و مقاله نویسی

مبحث ششم: پایان نامه

           شامل ساختار پایان نامه، سبک و نحوه بیان مطالب و چگونگی بحث

مبحث هفتم: مراجع و قواعد استناد

مبحث هشتم: منابع دریافت اطلاعات

توضیحات

امتحان کتبی درس روش تحقیق در ساعت 8:30 روز یکشنبه 11 تیر برگزار خواهد شد.

ارائه گزارش در روز یک شنبه 11 تیر از ساعت 10:30 تا 12:30 برای داوطلبین.

ارائه گزارش در روز یک شنبه 11 تیر از ساعت 13:30 تا 17:30 به ترتیب اعلامی از طرف مدرس.

ارائه گزارش در روز دوشنبه 12 تیر از ساعت 8:30 تا 12:30 و 13:30 تا 17:30 به ترتیب اعلامی از طرف مدرس.

حضور همه دانشجویان در حداقل نیمی از جلسات ارائه ضروری است و نمره حضور لحاظ خواهد شد. 

محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر استاد نصیر

عنوان هیدرولوژی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 13:15 تا 15:15
مکان برگزاری ساختمان شماره 1
منابع

منابع انگلیسی

Hydrology for Engineers by Ray K. Linsley

Introduction to Hydrology by Weisman

Hydrology: A Science for Engineers by Andre Musy

منابع فارسی

            هیدرولوژی مهندسی نوشته دکتر افشار

            هیدرولوژی مهندسی نوشته دکتر نجمایی

            مقدمه­ای بر هیدرولوژی نوشته دکتر موحد دانش

            اصول هیدرولوژی کاربردی نوشته دکتر علیزاده

            هیدرولوژی کاربردی نوشته دکتر مهدوی

طرح درس

تعاریف

واحد کار در هیدرولوژی

معادله بیلان

سیکل هیدرولوژی

بارندگی و مشخصات آن

ایستگاه های بارانسنجی و تعیین کفایت آنها

تخمین آمار برداشت نشده ایستگاه ها

تهیه منحنی های شدت- مدت - فراوانی

بررسی عامل سطح و ضریب کاهش سطح در بارندگی

تبخیر معادلات مربوطه (بیلان انرژی)

نفوذ و معادلات مربوطه

منحنی های نفوذ

حوضه آبریز و خصوصیات فیزیکی آن

ذوب برف و نمودارهای هیپسومتریک و آلتی متری

زمان تمرکز

هیدرومتری

عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30 تا 15 و یکشنبه 13:30 تا 15
مکان برگزاری ساختمان شماره 1
منابع

Fluid Mechanics by W. Streeter

Mechanics of Fluid by Shaumes

Fluid Mechanics with Engineering Application by Davgherty

Fluid Mechanics and Hydraulic by Shaumes

مکانیک سیالات و هیدرولیک، دکتر مدنی، دانشگاه امیرکبیر

مکانیک سیالات، دکتر زراتی، دانشگاه امیرکبیر

مکانیک سیالات، دکتر معیری، دانشگاه شیراز

طرح درس

کلیات و تعاریف (سیستم های علمی و مهندسی، خواص سیال شامل چگالی، لزجت، تنش برشی، کشش سطحی و تراکم پذیری)

فشار و فشارسنج ها

نیروهای وارد بر سطوح (سطوح مسطح سطوح منحنی شکل)

شناوری و پایداری اجسام شناور

تعادل نسبی (شتاب افقی، قائم و گردابه اجباری)

هیدرودینامیک

قانون بقاء جرم

قانون بقاء انرژی

قانون بقاء اندازه حرکت

اندازه گیری کمیت های سیالاتی

طراحی شبکه خطوط لوله

محاسبه افت انرژی در لوله ها

عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15 تا 16:30 و یکشنبه 16:30 تا 18
مکان برگزاری ساختمان شماره 1
منابع

Engineering    Mechanics   

Statics by J. L. Meriam & L. G. Kraige

Statics by P.Beer & R. Johnston

طرح درس

مبحث اول: مقدمه و مفاهیم بنیادی

            شامل معرفی بردارها و عملیات برداری

مبحث دوم: سیستم های نیرو

          شامل سیستم های نیرو در صفحه و سیستم های نیرو در فضا

مبحث سوم: تعادل

         شامل تعادل در صفحه و تعادل در فضا

مبحث چهارم: سازه ها

        شامل خرپاها، قاب ها و ماشین ها

مبحث پنجم: نیروهای گسترده

       شامل مرکز ثقل، مرکز جرم، مرکز سطح، ممان اینرسی، شعاع ژیراسیون و .....

مبحث ششم: تحلیل تیرها

عنوان آزمایشگاه هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10:45 تا 12:30
مکان برگزاری آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک
منابع

آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک

            تالیف:        امیررضا زراتی و مهدی کریمی     دانشگاه امیرکبیر

آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک

            تالیف:        نفیسه آقابابایی و محمودرضا شاهوردی    دانشگاه تفرش

طرح درس

آزمایش اول: اندازه گیری نیروی وارد بر صفحه

آزمایش دوم: عدد رینولدز

آزمایش سوم:روزنه

آزمایش چهارم: ونتوری متر

آزمایش پنجم: ضربه جت آب

آزمایش ششم: افت فشار در لوله های مستقیم

آزمایش هفتم: افت های موضعی و اصطکاک

آزمایش هشتم: سرریز

آزمایش نهم: بارش- رواناب

عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:30-17:30 , دوشنبه 9-10
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان هیدرولوژی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 13:30- 15:30
مکان برگزاری دانشگاه تفرش، ساختمان شماره 2، کلاس شماره 507
منابع

منابع انگلیسی

Hydrology for Engineers by Ray K. Linsley

Introduction to Hydrology by Weisman

Hydrology: A Science for Engineers by Andre Musy

منابع فارسی

هیدرولوژی مهندسی نوشته دکتر افشار

هیدرولوژی مهندسی نوشته دکتر نجمایی

مقدمه­ای بر هیدرولوژی نوشته دکتر موحد دانش

اصول هیدرولوژی کاربردی نوشته دکتر علیزاده

هیدرولوژی کاربردی نوشته دکتر مهدوی

طرح درس

تعاریف

واحد کار هیدرولوژی

معادله بیلان

سیکل هیدرولوژی

بارندگی و مشخصات آن

ایستگاه های بارانسنجی و تعیین کفایت آنها

تخمین آمار برداشت نشده ایستگاه ها

تهیه منحنی های شدت- مدت - فراوانی

بررسی عامل سطح و ضریب کاهش سطح در بارندگی

تبخیر معادلات مربوطه (بیلان انرژی)

نفوذ و معادلات مربوطه

منحنی های نفوذ

حوضه آبریز و خصوصیات فیزیکی آن

ذوب برف و نمودارهای هیپسومتریک و آلتی متری

زمان تمرکز

هیدرومتری

 

عنوان استاتیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 11-12 و یکشنبه ساعت 13:30-15:30
مکان برگزاری دانشگاه تفرش، ساختمان شماره 2، کلاس شماره 551
منابع

Statics by J. L. Meriam & L. G. Kraige

Statics by P.Beer & R. Johnston

طرح درس

مبحث اول: مقدمه و مفاهیم بنیادی

            شامل معرفی بردارها و عملیات برداری

مبحث دوم: سیستم های نیرو

          شامل سیستم های نیرو در صفحه و سیستم های نیرو در فضا

مبحث سوم: تعادل

         شامل تعادل در صفحه و تعادل در فضا

مبحث چهارم: سازه ها

        شامل خرپاها، قاب ها و ماشین ها

مبحث پنجم: نیروهای گسترده

       شامل مرکز ثقل، مرکز جرم، مرکز سطح، ممان اینرسی و .....

مبحث ششم: تحلیل تیرها

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 17 تا 19
مکان برگزاری دانشگاه تفرش، ساختمان شماره 2، کلاس 551
منابع

منابع انگلیسی

Open Channel  Hydraulics by Ven Te Chow, Mc Graw-Hill Book Co

Open Channel  Hydraulics by French, Mc Graw-Hill Book Co

Open Channel  Flow by F. M. Henderson, Macmillan Publishing Co

Flow in Open Channel, K. Subramanya, Mc Graw-Hill Publishing Co

منابع فارسی

هیدرولیک کانال­ها نوشته نصرت الله مقصودی و صلاح کوچک زاده، انتشارات دانشگاه تهران

هیدرولیک مهندسی نوشته محمد نجمایی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

جریان کانال­های باز نوشته حنیف چادری و ترجمه علی اکبر صالحی نیشابوری، انتشارات جزیل

هیدرولیک کانال­های باز نوشته سید محمود حسینی و جلیل ابریشمی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

طرح درس

مبحث اول: کلیات و مفاهیم اولیه

            شامل مقایسه جریان در کانال­های باز و مجاری تحت فشار، کانال­های باز و مشخصات هندسی مقاطع، طبقه بندی و تشخیص انواع جریان، تعیین رژیم جریان، توزیع سرعت، توزیع فشار و بررسی معادلات اساسی حاکم برحرکت سیالات

مبحث دوم: اصل انرژی در کانال‌های باز

            شامل معادله انرژی، کاربرد معادله انرژی، انرژی مخصوص، عمق بحرانی، اعماق متناوب، تحلیل جریان ناشی از برامدگی موضعی و تنگنای موضعی، منحنی انرژی- عمق و محاسبه عمق بحرانی

مبحث سوم: اصل اندازه حرکت در کانال‌های باز و کاربردهای آن

            شامل رابطه اندازه حرکت، نیروی مخصوص، منحنی نیروی مخصوص، تحلیل پرش هیدرولیکی و مقایسه منحنی­های انرژی مخصوص و نیروی مخصوص

مبحث چهارم: جریان یکنواخت در کانال‌های باز

            شامل شکل گیری جریان یکنواخت، سرعت متوسط، فرمول شزی، فرمول مانینگ، تخمین ضریب زبری، عمق نرمال، زبری معادل و بهترین مقطع هیدرولیکی

عنوان سمینار و روش تحقیق پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 13 تا 15
مکان برگزاری دانشگاه تفرش، ساختمان شماره 2، کلاس شماره 207
منابع

منابع انگلیسی

Research Method for Construction, 4th Edition, by Richard F. Fellows

Research Methodology : Methods and Techniques by C. R. Kothari

Engineering Research Methodology by K. Nallaperumal

منابع فارسی

روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی نوشته غلامرضا خاکی، 1384

روش تحقیق کیفی نوشته مارشال کاترین و ترجمه علی پارساییان، 1380

شیوه نگارش مقالات پژوهشی نوشته استایلتون بل و ترجمه شعله بیگدلی

روش تحقیق نوشته موزر و ترجمه کاظم ایزدی، 1367

اصول روش تحقیق نوشته استراس و ترجمه بیوک محمدی، 1385

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته نوشته عباس بازرگان، 1389

روش تحقیق و ماخذ شناسی نوشته احمد رنجبر، 1367

طرح درس

مبحث اول: تحقیق چیست

           کلیات و معرفی تحقیق شامل ضرورت تحقیق، فواید تحقیق، مشکلات و ویژگی های تحقیق و همچنین فرایند تحقیق

مبحث دوم: انواع تحقیق

         رویکردهای تحقیق شامل تفاوت ها و شباهت های انواع تحقیق

مبحث سوم: تحقیق چگونه آغاز می شود

           انتخاب موضوع شامل نکات مهم انتخاب موضوع و انتخاب استاد راهنما

مبحث چهارم: تهیه طرح اولیه تحقیق

              شامل ساختار پروپوزال

مبحث پنجم: مقالات

           شامل آشنایی با انواع مقالات و درجه اعتبار مقالات و ارزشیابی مجلات، ساختار مقالات و مقاله نویسی

مبحث ششم: پایان نامه

           شامل ساختار پایان نامه، سبک و نحوه بیان مطالب و چگونگی بحث

مبحث هفتم: مراجع و قواعد استناد

مبحث هشتم: منابع دریافت اطلاعات

 

عنوان شبیه‌سازی عددی جریان با استفاده از نرم‌افزار Fluent
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری ,
مکان برگزاری مرکز تحقیقات وزارت نیرو
عنوان مدلسازی سیستم رودخانه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری ,
مکان برگزاری مرکز تحقیقات وزارت نیرو
عنوان اصول و مبانی آمار و احتمالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ,
مکان برگزاری دانشگاه پیام نور
عنوان آبهای زیرزمینی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ,
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان مبانی GIS در مهندسی عمران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ,
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ,
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان بناهای آبی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ,
مکان برگزاری دانشگاه تفرش