مدلسازی فرآیند تبخیر ناگهانی با استفاده از روش فازی ممدانی و مفهومی جدید به نام ترکیب درصد فازی

Authorsمحمدحسین اقبال احمدی، سید جاوید روئیایی، شکوفه طیبی
Journalمجله پژوهش نفت
Paper TypeFull Paper
Published At۱۳۹۶
Journal GradeScientific - research
Journal TypeTypographic
Journal CountryIran, Islamic Republic Of

Abstract