محمد حسین اقبال احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی شیمیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۹۷مهندسی شیمیپژوهشگاه صنعت نفت (به طور مشترک با دانشگاه صنعتی شریف)