برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس کاربرد ریاضیات.pdf
عنوان محاسبات عددی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

انالیز عددی تالیف جرالد

فایل پیوست اول طرح درس محاسبات عددی پیشرفته.pdf
عنوان کنترل فرآیندها
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس کنترل فرآیندها.pdf
عنوان کارگاه نرم افزار مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری 252-2
منابع

نرم افزار MATLAB

فایل پیوست اول طرح درس کارگاه نرم افزار مهندسی.pdf
عنوان ترمودینامیک ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس ترمودینامیک 2.pdf
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس مکانیک سیالات 1.pdf