برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ترمودینامیک ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس ترمودینامیک 2.pdf
عنوان کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس کاربرد ریاضیات.pdf
عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس مکانیک سیالات 1.pdf
عنوان کنترل فرآیندها
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست دوم طرح درس کنترل فرآیندها.pdf
عنوان کارگاه نرم افزار مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری 252-2
منابع

نرم افزار MATLAB

فایل پیوست دوم طرح درس کارگاه نرم افزار مهندسی.pdf