برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سینتیک و طراحی راکتور
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10 تا 12 - سه شنبه 13 تا 15
مکان برگزاری 200-2
منابع

1) Chemical reaction engineering, Octave Levenspiel, 2005, Wiley.

2) Elements of chemical reaction engineering, H. Scott Fogler, 2005, Prentice Hall.

فایل پیوست اول sarfasl reactor.pdf
طرح درس

1) مقدمه در مورد لزوم و کاربرد درس راکتور و طبقه بندی واکنش ها

2) بررسی سرعت واکنش های متجانس

3) بررسی واکنش های مختلف تعیین معادلات سرعت واکنش ها

4) راکتور ناپیوسته

5) مقدمات طرح برای راکتورهای مخلوط شونده و لوله ای

6) راکتورهای دوره ای

7) طراحی راکتور برای واکنش های چندگانه

8) به هم پیوستن راکتورها به صورت موازی و سری

9) اثرات دما و فشار

عنوان موازنه مواد و انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15 تا 17 - سه شنبه 10 تا 12
مکان برگزاری 201-2
منابع

Himmelblau, D. M., & Riggs, J. B. (2004). Basic principles and Calculations in Chemical Engineering, Prentice Hall, 2004: Basic principles and Calculations in Chemical Engineering (Vol. 1). Bukupedia.

فایل پیوست اول sarfasl movazene.pdf
طرح درس

1) مقدمه، واحدها و ابعاد، واحد مول، روش های آنالیز و اندازه گیری درجه حرارت، فشار، خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات و مخلوط ها، تکنیک حل مسائل، معادلات شیمیایی و استوکیومتری

2) موازنه مواد، آنالیز مسائل موازنه مواد، مسائل مربوط به recycle

3) گازها، بخارها، مایعات و جامدات، قانون گازهای ایده آل، روابط حقیقی، فشار بخار، اشباع جزیی و رطوبت، موازنه مواد در تبخیر و میعان، پدیده فازها

4) موازنه انرژی، تعاریف و واحدها، ظرفیت حرارتی، معادله تغییرات انتالپی در تغییر فازها، موازنه کلی انرژی، فرآیند برگشت پذیر و موازنه مکانیکی انرژی، حرارت واکنش، حرارت انحلال و اختلاط

5) ترکیب موازنه انرژی و مواد، بکار گرفتن موازنه انرژی و مواد همزمان در حالت steady دیاگرام انتالپی غلظت، نمودارهای رطوبت و استفاده از آن، مسائل پیچیده

6) موازنه انرژی و مواد در حالت unsteady

عنوان کنترل فرآیندها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8 تا 9 - سه شنبه 8 تا 10
مکان برگزاری 207-2
منابع

Process System Analysis and control, Steven E.I eblanc and Donald Coughanowr, 2009, McGrawHill

مبانی کنترل فرآیندها در مهندسی شیمی، دکتر منوچهر نیک آذر، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فایل پیوست اول sarfasl control.pdf
طرح درس

1) یادآوری تبدیل لاپلاس و خواص آن،

2) نمایش سیستم با تابع تبدیل و نمودار جعبه ای،

سیستم های درجه اول و درجه دوم و درجات بالاتر،

3) سیستمهای با تاخیر انتقالی،

4) بررسی پاسخ های سیستم های درجات مختلف،

5) سیستم کنترلی پسخور و پیش خور،

6) بررسی پایداری به روش روت،

7) بررسی سیستمهای کنترل به روش مکان هندسی ریشه ها،

8) مشخصه های پاسخ فرکانسی به روش بد،

9) بررسی سیستم های کنترلی با روش نایکویست

عنوان کارگاه نرم افزار مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 13:30 تا 16 - دوشنبه 16:30 تا 19
مکان برگزاری 252-2
منابع

نرم افزار MATLAB

فایل پیوست اول sarfasl matlab.pdf
طرح درس

1) تعریف متغیر و ماتریس 

2) برنامه نویسی مقدماتی

3) دستورهای کنترلی، شرطی و تکراری 

4) رسم نمودار

5) برنامه نویسی پیشرفته

6) محاسبات عددی ساده و پیشرفته

7) جعبه ابزارهای کاربردی نرم افزار