برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان الکترومغناطیس ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

Foundations of Electromagnetic Theory, Milford & Ritz

طرح درس

الکترواستاتیک، حل مسائل مرزی، میدان الکتریکی در ماده، مغناطواستاتیک، میدان مغناطیسی در ماده، القائیدگی

توضیحات

کلیه مسائل فصل اول، دوم، سوم و چهارم حل شوند

عنوان امواج
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

Vibrations and Waves, French

طرح درس

حرکت هماهنگ ساده، حرکت هماهنگ ساده میرا، نوسانگرهای واداشته، نوسانات جفت شده، مفهوم موج و رابطه آن با نوسانگر ساده، معادله موج در یک بعد، امواج عرضی در ریسمان، قطبش موج، توزیع و انتقال انرژی، امواج ساکن، مدهای نرمال و ویژه بسامدها، گروه امواج، سرعت گروه امواج طولی، صوت و انتشار آن در گازها، نوسانات آزاد سامانه هایی با چند درجه آزادی، امواج رونده میرا، پالس ها و بسته های امواج، امواج در دو و سه بعد، روش های فوریه، تداخل و پراش امواج

توضیحات

تمامی مسائل فصل اول، دوم و سوم حل شوند

عنوان فیزیک ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

Fundamentals of Physics, David Halliday, Robert Resnick

طرح درس

بار و ماده، قانون کولن و میدان الکتریکی، قانون گوس و کاربرد آن، پتانسیل الکتریکی، خازن و دی الکتریک، جریان و مقاومت، مدارهای الکتریکی، میدان مغناطیسی، قانون آمپر، قانون فاراده، القائیدگی