برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15- دو‌شنبه 16:30 تا 18
فایل پیوست اول سیگنال و سیستم.pdf
عنوان کنترل بهینه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 16:30 تا 18- سه‌شنبه 15 تا 16:30
فایل پیوست اول کنترل بهینه.pdf
عنوان کنترل مقاوم
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه 13:30 تا 15- سه‌شنبه 10:45 تا 12:15
فایل پیوست اول کنترل مقاوم.pdf