برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مدارهای پالس و دیجیتال
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول پالس.pdf
عنوان سیستمهای کنترل غیرخطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول غیرخطی.pdf
عنوان مباحث ویژه
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
فایل پیوست اول ویژه.pdf
عنوان سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15- دو‌شنبه 16:30 تا 18
فایل پیوست اول سیگنال و سیستم.pdf
عنوان کنترل بهینه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 16:30 تا 18- سه‌شنبه 15 تا 16:30
فایل پیوست اول کنترل بهینه.pdf
عنوان کنترل مقاوم
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه 13:30 تا 15- سه‌شنبه 10:45 تا 12:15
فایل پیوست اول مقاوم.pdf