برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تجدید ساختار در سیستم های قدرت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری -
عنوان بهره برداری از سیستم های قدرت
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

 

 

فایل پیوست اول طرح درس بهره برداری.docx
عنوان تحلیل سیستم های قدرت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس تحلیل.docx