امیر مصیبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی شیمیدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل- ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی شیمی-جداسازیدانشگاه تهران-تهران-ایران
دکتری۱۳۹۳مهندسی شیمی-ترموسینتیکدانشگاه تربیت مدرس-تهران-ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرش-عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمیرسمی آزمایشیتمام وقت