برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت گروه دوم
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 13-15
مکان برگزاری آزمایشگاه انتقال حرارت
منابع

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

کتاب انتقال حرارت هلمن

فایل پیوست اول az hararat2.pdf
عنوان انتقال حرارت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه 12:15-10:45 دوشنبه 9:15-7:45
منابع

انتقال حرارت اینکروپرا

انتقال حرارت هولمن

فایل پیوست اول Heat transfer.pdf
عنوان موازنه جرم و انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13-15 یکشنبه 7:30-9:15
منابع

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی تالیف دیوید هیمل بلاو

فایل پیوست اول balance.pdf
طرح درس


 

عنوان انتقال جرم
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16:30-18:15 دوشنبه 12:30-10:45
منابع

انتقال جرم بهمنیار

انتقال جرم تریبال

 

فایل پیوست اول mass transfer.pdf
عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت گروه اول
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13-15
مکان برگزاری آزمایشگاه انتقال حرارت
منابع

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

کتاب انتقال حرارت هلمن

فایل پیوست اول az hararat.pdf