برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت گروه دوم
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 13-15
مکان برگزاری آزمایشگاه انتقال حرارت
منابع

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

کتاب انتقال حرارت هلمن

فایل پیوست اول az hararat2.pdf
عنوان انتقال حرارت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه 12:15-10:45 دوشنبه 9:15-7:45
منابع

انتقال حرارت اینکروپرا

انتقال حرارت هولمن

فایل پیوست اول Heat transfer.pdf
عنوان موازنه جرم و انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13-15 یکشنبه 7:30-9:15
منابع

اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی تالیف دیوید هیمل بلاو

فایل پیوست اول balance.pdf
طرح درس


 

عنوان انتقال جرم
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16:30-18:15 دوشنبه 12:30-10:45
منابع

انتقال جرم بهمنیار

انتقال جرم تریبال

 

فایل پیوست اول mass transfer.pdf
عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت گروه اول
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13-15
مکان برگزاری آزمایشگاه انتقال حرارت
منابع

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

کتاب انتقال حرارت هلمن

فایل پیوست اول az hararat.pdf
عنوان مقدمه ای بر مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10:45 تا 12:30
منابع

کتاب آشنایی با مهندسی شیمی تالیف محمد نصیری

فایل پیوست اول mabani.pdf