برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت گروه دوم
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 13-15
مکان برگزاری آزمایشگاه انتقال حرارت
منابع

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

کتاب انتقال حرارت هلمن

فایل پیوست اول az hararat2.pdf
عنوان انتقال حرارت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 9:15-7:45 و دوشنبه ساعت 9:15-10:45
منابع

انتقال حرارت اینکروپرا

انتقال حرارت هولمن

فایل پیوست اول Heat transfer.pdf
عنوان پدیده های انتقال
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه :13:30-15 دوشنبه9:15-7:45
فایل پیوست اول transport phenomena.pdf
طرح درس


 

عنوان انتقال جرم
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10:45-12:15 یکشنبه 10:45-9:15
منابع

انتقال جرم بهمنیار

انتقال جرم تریبال

 

فایل پیوست اول mass transfer.pdf
عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت گروه اول
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه :13-15
مکان برگزاری آزمایشگاه انتقال حرارت
منابع

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

کتاب انتقال حرارت هلمن

فایل پیوست اول az hararat.pdf