برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت گروه دوم
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-10 ,
مکان برگزاری آزمایشگاه انتقال حرارت
منابع

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

کتاب انتقال حرارت هلمن

طرح درس

-رسانایی و توزیع دما در جامدات

-انتقال حرارت جابجایی

-ضریب انتقال حرارت در میعان فیلمی و قطره ای

-جوشش

-انتقال حرارت تشعشعی

-ضریب انتقال حرارت در مبدل های حرارتی

عنوان انتقال حرارت ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 18:30-17:30 , یکشنبه 15:30-13:30
مکان برگزاری 2-207
منابع

انتقال حرارت اینکروپرا

طرح درس

فصل اول: انتقال حرارت جابجایی آزاد

فصل دوم: جوشش و میعان

فصل سوم: مبدل های حرارتی

فصل چهارم: مفاهیم تشعشع

فصل پنجم: نرخ تبادل تشعشع بین سطوح مختلف

عنوان موازنه جرم و انرژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ و یک شنبه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
مکان برگزاری کلاس 2-403
منابع

اصول و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی تالیف دیوید هیمل بلاو

طرح درس

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: موازنه جرم

فصل سوم: فازها

فصل چهارم: موازنه انرژی
 

عنوان انتقال جرم
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ , یکشنبه ۱۰-۸
مکان برگزاری کلاس 2-205
منابع

انتقال جرم بهمنیار

انتقال جرم تریبال

انتقال جرم مک کیب

طرح درس

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: انتقال جرم بر اثر نفوذ

فصل سوم: انتقال جرم در شرایط یکنواخت

فصل چهارم: ضرایب انتقال جرم

فصل پنجم: روابط تجربی در انتقال جرم

فصل ششم: عملیات های انتقال جرم

فصل هفتم: ستون های دیفرانسیلی

فصل هشتم: ستون های جذب و دفع

عنوان آزمایشگاه انتقال حرارت گروه اول
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰
مکان برگزاری آزمایشگاه انتقال حرارت
منابع

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

کتاب انتقال حرارت هلمن

طرح درس

-رسانایی و توزیع دما در جامدات

-انتقال حرارت جابجایی

-ضریب انتقال حرارت در میعان فیلمی و قطره ای

-جوشش

-انتقال حرارت تشعشعی

-ضریب انتقال حرارت در مبدل های حرارتی