برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اجزای محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یک شنبه ساعت 13-15 و دوشنبه 9-10
مکان برگزاری کلاس 3-205
منابع

کتاب روش اجزای محدود (مفاهیم و کاربردها)- جناب آقای دکتر مجذوبی- انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

طرح درس

1- مفهوم، تاریخچه و کاربردهای اجزای محدود

2- روش اجزای محدود در سازه های مجزا (میله، خرپا، تیر، قاب)

3- روش اجزای محدود در سازه های پیوسته (تنش صفحه ای، کرنش صفحه ای، تقارن محوری)

4- المان ها و توابع شکل (المان های دو بعدی مثلثی و مربعی شامل چهار گره ای، لاگرانژین و سرندیپیتی)

5- حل اجزای محدود معادلات دیفرانسیل (روش باقیمانده های وزنی، کاربرد روش گالرکین در حل اجزای محدود، روش حساب تغییرات و ....)

 

عنوان مکانیک شکست
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه 10-12 و دوشنبه 8-9
مکان برگزاری کلاس 3-205
منابع

مکانیک شکست. جناب آقای دکتر قاجار. انتشارات دانشگاه خواجه نصیر

طرح درس

1- ضرورت مکانیک شکست (تاریخچه کیفی و کمی، هدف درس، عوامل ایجاد ترک، راه های جلوگیری از رشد ترک)

2- میدان تنش در نوک ترک (روش های تعیین ضرایب شدت تنش و تنش T به صورت تحلیلی، عددی (المان محدود) و آزمایشگاهی)

3- معیار های شکست (MTS، GMTS، SED و ...)

4- پلاستیسیته نوک ترک (تصحیح منطقه پلاستیک ایروین و ....)

5- روش انرژی (نرخ آزاد سازی انرژی و ....)

6- استحکام شکست کرنش صفحه ای

7- شکست در کامپوزیت های لایه ای

عنوان آزمایشگاه مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13-15 و یک شنبه 15-17
مکان برگزاری آزمایشگاه مقاومت مصالح
طرح درس

انجام تست های:

1- ضربه چارپی

2- خستگی

3- پیچش پلاستیک

4- کشش

5- کمانش

6- خمش سه نقطه