محمدقاسم سحاب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۸۱طراحی بهینه ساختمانهای بتن مسلح با دالهای تخت و قارچیبرادفورد-برادفورد-انگلستان
کارشناسی ارشدآذر ۱۳۶۸عمران-سازهدانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-ایران
کارشناسیشهریور ۱۳۶عمران-عمراندانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-ایران

برنامه کاری هفتگی

یکشنبه الی سه شنبه ۸ الی ۱۷