برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تحلیل سازه های ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 17-15 و سه شنبه 12-11
مکان برگزاری 3-206
منابع

1-تحلیل سازه ها                            تالیف: محمد رضا اخوان لیل آبادی و  شاپور طاحونی

2- تحلیل سازه ها                          تالیف: فریدون ایرانی

طرح درس

1- مفاهیم تحلیل سازه های نامعین

2- تحلیل تیرهای سراسری با استفاده از معادله سه لنگری

3- روش شیب افت برای تحلیل انواع سازه های خمشی 

تیرها 

قابهای خمشی بدون درجه آزادی جانبی

قابهای خمشی با درجه آزادی جانبی

4- روش پخش لنگر کراس

5- رسم خط تاثیر سازه های نامعین با استفاده از اصل مولر برسلاو و .......

6- تحلیل سازه های خمشی با استفاده از روش کانی

 

عنوان دینامیک سازه ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 12-10 و سه شنبه 12-11
مکان برگزاری 3-208
منابع

1- دینامیک سازه کلاف

2-دینامیک سازه ها چوپرا

3-مکانیک ارتعاشات رائو

طرح درس

. تفاوت تحلیل های استاتیکی و دینامیکی 

2. انواع بارهای دینامیکی

3. درجات آزادی و نحوه مدل کردن سازه ها

4. معادلات حرکت در سیستم های یک درجه آزادی

5. ارتعاش آزاد سیستم های یک درجه آزادی

6. تحلیل دینامیکی سیستم های یک درجه آزادی در مقابل انواع بارها (هارمونیکی ، ضربه ای و ... )

7. انتگرال دیوهامل و تحلیل سیستم ها به روش مزبور

8. رفتار غیر خطی سیستم های با یک درجه آزادی در حالت دینامیکی

9. تعیین معادلات سیستم های دارای چند درجه آزادی

10. ارتعاشات آزاد سیستم های دارای چند درجه آزادی و تعیین فرکانس ها و مودهای ارتعاش

11. روش آنالیز مدال جهت تحلیل سیستم های چند درجه آزادی

12. روش انتگرال گیری مستقیم جهت تحلیل سیستم های یک و چند درجه آزادی

13. روش فرکانسیل جهت تحلیل سیستم های یک یا چند درجه آزادی

14. تحلیل دینامیکی سیستم های پیوسته ساده

عنوان ریاضیات عالی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 17-18 و دوشنبه 10-8
مکان برگزاری 2-202 , 3-351
منابع

1-ریاضیات مهندسی تالیف عبداله شیدفر

2-ریاضیات مهندسی پیشرفته              تالیف: ایروین کریزیگ               ترجمه: دکتر علی اکبر عالم زاده

طرح درس

سری فوریه

1-توابع با دوره تناوب

2-توابع با دوره تناوب 2l

3- سری سینوسی سینوسی و کسینوسی برای توابع تعریف شده در بازه محدود

4-سری فوریه توابع تعریف شده در بازه منفی به نهایت تا مثبت بی نهایت

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

1-معادله موج

2-معادله حرارت 

3-معادله پواسن

4-معادله لاپلاس

تئوری اعداد مختلط و انتگرال گیری مختلط