ابراهیم شریفی تشنیزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مکانیکوالنسین

سوابق اجرایی

مدیر مرکز رشد دانشگاه تفرش از سال ۱۳۹۹ - تاکنون