برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان علم مواد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 16:30-18 و دوشنبه 16:30-18
مکان برگزاری 3-250
فایل پیوست اول سر فصل درس علم مواد.docx
طرح درس

سر فصل درس علم مواد

 1. مقدمه ای بر علم مواد و مواد مهندسی
 2. بلور شناسی
 3. عیوب کریستالی
 4. مکانیسم های مقاوم سازی
 5. دیاگرام های فازی
 6. دیاگرام آهن و کربن
 7. عملیات حرارتی
 8. متالوژی در جوشکاری
 9. فرایند های ریخته گری

10 آآزمایشهای استاندارد خواص مکانیکی

عنوان متالوژی در تولید
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یک شنبه 13:30-15 و دوشنبه 7:45-9:15
مکان برگزاری 3-305
منابع

سر فصل درس متالوژی در تولید

 1. مقدمه ای بر علم مواد و مواد مهندسی
 2. بلور شناسی
 3. عیوب کریستالی نابجایی و مکانیسم های تکثیر نابجایی
 4. مکانیسم های مقاوم سازی
 5. دیاگرام های فازی
 6. دیاگرام آهن و کربن و عناصر آلیاژی و آلیاژهای آهنی و غیر آهنی. کامپوزیت های زمینه فلزی
 7. عملیات حرارتی
 8. متالوژی در جوشکاری
 9. فرایند های ریخته گری
 10. مقدمه ای بر خوردگی

فایل پیوست اول سر فصل درس متالوژی در تولید.docx
عنوان روش های تولید
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه 7:45-9:15 و دوشنبه 15:16:13 و سه شنبه 7:45-9:15
مکان برگزاری 3-205 و کارگاه
فایل پیوست اول سر فصل درس روش های تولید.docx
طرح درس

سر فصل درس روش های تولید

 1. مقدمه ای بر فرایند های تولید
 2. ماشین های ابزار
 3. طراحی ماشین ابزار
 4. طراحی ابزار و ابزار شناسی
 5. طراحی و ساخت قالب
 6. طراحی و ساخت قید وبند
 7. برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی با زبان های اپت و جی کد
 8. عملیات حرارتی
 9. پوشش
 10. کیفیت سطح
 11. انطباقات و تلورانس

عنوان کنترل پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 10:45-12:45
مکان برگزاری 3-206
فایل پیوست اول سر فصل درس کنترل پروژه.docx
طرح درس

سر فصل درس کنترل پروژه

 1. مقدمه ای بر  کنترل پروژه
 2. تعاریف و اصطلاحات
 3. شبکه سازی
 4. مسیر بحرانی
 5. شناوری