اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در آب در ﺣﻀﻮر ﺑﺘﺎﺳﯿﮑﻠﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ

نویسندگانابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، مسعود متولیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادی
همایشدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۷
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله